تلفن داخلی فرمانداری

باسمه تعالی

تلفن های داخلی دفاتر فرمانداری و بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی تلفن نام و نام خانوادگی تلفن
آقای دکتر بهرام خواجه سعیدی ۴۶۴۰۲۲۳۳-۳۴
آقای مهندس فرهاد فروزنده شهرکی ۴۶۴۰۵۷۱۳
آقای مرتضی ناظمی هرند
آقای جواد مولودی ۴۶۴۰۵۷۱۵
آقای حسین جعفری ۴۶۴۰۵۷۲۰
آقای مجتبی جعفری
آقای محمد طاووسی
آقای محمد محمدی مسئول دفتر ۴۶۴۰۲۲۳۳-۳۴
خانم دهقانی
آقای ابوالفضل امینی فنی دهیاری ها ۴۶۴۰۵۳۴۶
آقای مهدی احمدی مالی دهیاری ها ۴۶۴۰۵۳۴۷