فرماندار

فرماندار

فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای انتظامی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.

– برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان بر عهده فرمانداران می‌باشد، فرمانداران با تشکیل جلسات شورای تأمین و از طریق نیروهای انتظامی نسبت به تأمین امنیت مبادرت می‌ورزند.

– نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.

– هماهنگ ساختن ارگان‌های اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.

– فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.

– جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و کمک به آسیب دیدگان.

– مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.

– انجام وظایف مربوط به امور شهرداری‌ها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.

– نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.

– مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

– نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).

– نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.

– مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.