معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی

 

 

سمت : معاون فرماندار
نام :مهدی
نام خانوادگی : ماهر