کارشناس امور حقوقی،بازرسی و رسیدگی به شکایات

خانم رویا قرقانی
 کارشناس امور حقوقی،بازرسی و رسیدگی به شکایات

۱. کارشناس امور حقوقی
۲. ارزیابی و رسیدگی به شکایات
۳. دبیر بازرسی از ادارات شهرستان
۴. ارزشیابی مدیران و روسای ادارات و دستگاههای دولتی
۵. دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی شهرستان
۶. رابط سامانه بازرسی کل کشور
۷. رابط سامانه سامد
۸. دبیر شورای ثبت وقایع حیاتی
۹. رابط سامانه صبا