یارانه

مراجعین محترم امور یارانه

ـ در صورت ادعای هر کدام از افراد سرپرست خانوار مبنی بر عدم واریز یارانه ماهانه با در دست داشتن پرینت صورتحساب از بانک مربوطه به واحد امور یارانه فرمانداری هرند مراجعه نمایند.

– در صورت قطع یارانه سرپرست خانوار با همراه داشتن پیامک مربوطه که از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است به واحد امور یارانه مراجعه نمائید و از مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ و فرمانداری برای ثبت اعتراض خودداری نمائید.

ـ یارانه نوزاد متولد شده در صورت واریز یارانه سرپرست ( پدر نوزاد ) بعد از اخذ شناسنامه فرزند بصورت اتوماتیک به حساب سرپرست واریز خواهد شد.

ـ برای جدا سازی یارانه در صورت داشتن عقد نامه زوجین می توانند به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند.
ـ برای جدا سازی یارانه افراد مطلقه با داشتن طلاق نامه و مدارک شناسایی می توانند به مراکز پلیس + 
۱۰ مراجعه نمایند.

ـ برای جدا سازی یارانه فرزندان خارج از حضانت حضور فرزندان با طلاق نامه والدین در واحد امور یارانه فرمانداری نایین الزامی می باشد.

ـ برای جدا سازی یارانه فرزندان بین سن ۷ تا ۱۴ سال با داشتن حکم رشد از دادگاه می توانند به واحد امور یارانه فرمانداری نایین مراجعه نمایند.

ـ برای جدا سازی یارانه افراد زیرمجموعه سرپرست خانواری که فوت  شده اند با داشتن مدارک شناسایی فرد متوفی ( شناسنامه و کارت ملی ) و فوت نامه و مدارک شناسایی سایر اعضاء خانوار به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند. فرد بزرگتر در مجموعه سرپرست محسوب می گردد و افراد کوچکتر ( از لحاظ سن ) زیر مجموعه به حساب می آیند.

 مراجعین محترم امور یارانه

 ـ برای جدا سازی یارانه فرزندانی که با سرپرست در حال زندگی هستند فقط با رضایت سرپرست امکان پذیر است و داشتن شرایط سنی الزامی است.

ـ جدا سازی یارانه افرادی که به ادعای فرد  متقاضی بد سرپرست هستند ، با نامه دادگاه مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی سرپرست در واحد امور یارانه فرمانداری نایین امکان پذیر است.

ـ جدا سازی یارانه و تغییر سرپرستی افرادی که سرپرست آنها در زندان به سر می برد با نامه زندان در واحد امور یارانه فرمانداری نایین انجام می شود.

ـ جدا سازی و تغییر سرپرستی یارانه افرادی که حساب بانکی آنها به دلایل قضایی مسدود می باشد به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

ـ جدا سازی یارانه افراد متأهلی که یارانه سرپرست خانوار آنها در سالهای ۹۴ و ۹۵  قطع گردیده با مدارک شناسایی و عقد نامه در مراکز پلیس + ۱۰ جدا نموده و برای وصل شدن یارانه به سازمان هدفمند سازی یارانه ها ( به آدرس : تهران ، خ فلسطین ، خ زرتشت ، کوچه دانش کیان ) مراجعه نمایند.

ـ پیگیری قطع یارانه سرپرست خانوار بعد از ثبت اعتراض از طریق وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی امکان پذیراست.

مراجعین محترم امور یارانه

در صورت مشاهده پیامک با این عنوان « یارانه شما قطع شد و به آدرس زیر برای ثبت نام مراجعه نمائید » به آگاهی می رساند این پیامک به هیچ عنوان مرجع قانونی ندارد و از وارد شدن به سایت معرفی شده و ثبت اطلاعات خانوار جداً خودداری نمائید. در صورت وارد شدن به سایت و دادن اطلاعات حساب و کد ملی سرپرست خانوار عواقب آن متوجه خود شخص خواهد بود.

شماره تلفن پاسخگویی به سئوالات مرتبط با یارانه ها 

۴۶۲۵۷۶۰۴ داخلی ۱۵۳ آقای باباییان


طی هماهنگی صورت گرفته از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه ها، مقرر گردید کلیه سرپرستان خانواری که ثبت نام مجدد خود را جهت دریافت یارانه نقدی انجام داده اند و در حال حاضر متقاضی ثبت وقایع ازدواج، طلاق و فوت در زیر مجموعه خود می باشند، به همراه مدارک رسمی  به دفاتر پلیس + 
۱۰ مراجعه نمایند.

 کلیه سرپرستان خانواری که ثبت نام مجدد خود را انجام داده اند و در حال حاضر متقاضی ثبت وقایع ازدواج، طلاق و فوت در زیر مجموعه خود می باشند، می بایست از تاریخ ۹۳/۲/۳۱ به همراه مدارک اعلامی به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند. شایان ذکر است، در رابطه با وقایع مذکور همکاران ما در فرمانداری  هیچگونه اقدامی غیر از راهنمایی مراجعین به دفاتر پلیس + ۱۰ نخواهند داشت و کلیه امور مربوطه بطور کامل در دفاتر پلیس + ۱۰ انجام پذیر می باشد.

فرایند تغییر سرپرست در موارد مربوط به خانوارهای بدسرپرست، کفالت، حضانت، قیمومیت:

لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار در فرمانداریها قرار دارد.
بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداریها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد
.

 ۱–  در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداریها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفاتر پلیس + ۱۰ جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می نمایند.

۲–  در موارد حضانت، کفالت، یا عدم تفاهم زوجین یا سایر احکام صادره دادگاه های خانواده، فرمانداریها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تأیید، نسبت به معرفی فرد ذینفع به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم به دفاتر پلیس + ۱۰ جهت اعمال تغییرات درخواستی اقدام نمایند.

به طور کلی تغییر سرپرست خانوار به واسطه یکی از وقایع زیر اتفاق می‌افتد که مدارک مورد نیاز و محل مراجعه خانوارهای مربوطه نیز در ادامه ذکر شده است؛

ازدواج؛ مدارک مورد نیاز: اصل و تصویر سند ازدواج، اصل شناسنامه و اصل کارت ملی زوج و زوجه، محل مراجعه: مراکز پلیس ۱۰+

طلاق؛ زوج یا زوجه متقاضی نیازمند دریافت یارانه نقدی می‌تواند با در دست داشتن اصل و تصویر سند طلاق صادر شده و نیز شناسنامه و کارت ملی خود به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه و تقاضای تفکیک از خانوار همسر قبلی و ایجاد خانوار جدید را بنماید.

فوت سرپرست؛ همسر و در صورت فقدان همسر، فرزند ارشد که به سن قانونی رسیده باشد و یا قیم قانونی می‌بایست ضمن ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی خود(سرپرست جدید) و نیز گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی باطل شده سرپرست متوفی به مراکز پلیس ۱۰+ نسبت به تغییر سرپرست اقدام نماید
خانوارهای بدسرپرست؛ فرایند تغییر سرپرست در موارد مربوط به خانوارهای بدسرپرست، کفالت، حضانت، قیمومیت و مواردی از این قبیل، کمافی‌السابق در کلیه فرماندری های ( واحد مربوط به امور یارانه ها ) سراسر کشور انجام می‌شود و فرمانداری ها پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه، در صورت تایید، سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری به دفاتر پلیس 
۱۰+ جهت اِعمال تغییر سرپرست معرفی می‌کنند.

شایان ذکر است که سرپرست جدید خانوارهای فوق‌الذکر می‌توانند بلافاصله پس از ثبت تغییرات مربوطه در پلیس ۱۰+، با مراجعه به یکی از شعب بانکی که می‌خواهند حساب یارانه‌ای در آن داشته باشند، نسبت به ثبت شماره حساب سرپرست خانوار جدید در سامانه رفاهی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت شماره حساب در بانک مربوطه، امکان پرداخت یارانه میسر نمی‌باشد.

دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها

به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تصمیم نامه نامه شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۸۹/۲/۱۱ که در بندهای زیر از آن به عنوان آیین نامه نام برده می شود.دستورالعمل موضوع ماده ۹ آن به شرح زیر اعلام می گردد:

۱–  در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آنها مدعی شود که سرپرست آنها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

 ۲ برای اعطای کمک ها و یارانه ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آنها به خاطر جنون یا سفت ، محجور شناخته شده یا بشود.ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آنها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

۳ برای پرداخت کمکها و یارانه های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان های داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوار، سازمان هدفمندسازی یارانه ها می تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک ها و یارانه ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

ج – کمک ها و یارانه های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

۴ در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمکها و یارانه ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.
الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد
ج – گواهی پزشکی قانونی

د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

۵– تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

۶  موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می گردد.

۷– در رابطه با پرداخت کمک ها ها و یارانه های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می شود.

ب – درخصوص افراد مجهول الهویه ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می باشند براساس فهرست جداگانه ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می گردد کمک ها و یارانه های مربوط به حساب جداگانه ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد اینگونه افراد دارای می باشد.

۸– در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر ، فرزند بزرگتر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک ها و یارانه ها مربوط به حساب قیم آنان واریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

۹ – کلیه پرداخت هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

۱۰–  در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واجد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته ، کمک یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمکها و یارانه ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

۱۱–  مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی و وافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹ آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

برای مشاهده و بررسی وضعیت فعلی یارانه نقدی، هر فرد می تواند به سایت رفاهی به نشانی www.refahi.ir   مراجعه و با وارد کردن کدملی و سریال شناسنامه سرپرست خانوار، اطلاعات مربوط به واریز یارانه را مشاهده نماید.

 برای تفکیک یارانه یا تغییر سرپرست، علاوه بر کپی کارت ملی و کپی شناسنامه سرپرست و فرد متقاضی و افراد تحت تکفل، یکی از مدارک و مستندات “دادنامه، دستور مقام محترم قضائی یا سند طلاق” مورد نیاز می باشد.